واتراستاپ

واتر استاپ توليدي اين شركت از جنسP.V.C قابل انعطاف است كه جهت آب بندي درزهاي انبساط سازه هاي بتني بكار مي روند و در اندازه هاي مختلف بشرح ذیل در دسترس ميباشند:

1- نوع o:در اندازه هاي 17 و 20 و 24 و 30 و 32 و 40 سانتي متر

2- نوع E: در اندازه هاي 17 و 20 و 24 و 30 و 32 و 40 سانتي متر

3- نوع فشار قوي در اندازه هاي مختلف طبق سفارش

جهت آببندي درزهاي انبساط در كانالها، استخرها و حوضچه هاي بتني، تونلها، منابع آب و آببندي بين كف و ديوار و قطع بتن.

واتر استاپهاي توليدي اين شركت در زمان بتن ريزي در موقعيتهاي از پيش تعيين شده قرار گرفته و به محض سفت شدن بتن، درزها كاملا“ آببندي مي شوند.

واتـر استـاپها طوري طراحي شده اند تا نصب آنها در حين عمليات توسط گيره هاي مخصوص به راحتي انجام شود. همچنين اين واتـر استـاپها به راحتي بروش جوشكاري  P.V.Cقابل جوش دادن مي باشند. دو سر واتـراستـاپ توسط دستگاه هويه تا حد پلاستيك گرم شده سپس برروي يكديگر قرارگرفته فشار داده مي شوند تا اتصال برقرار گردد.

روش ديگر براي اتصـال دو قطعـه واتر استاپ استفـاده از چسب P.Uمي باشد. در اين حالت حدود cm 30از هر قطعه واتـراستـاپ را به چسب P.U آغشته كرده و پس از خشك شدن آنها را كمي گرم كرده و برروي هم قرار داده و تحت فشار مي گذاريم تا بخوبي يكديگر را جذب كنند..

حالت فیزیکی جامد
رنگ زرد
درجه حرارت برای کار 30 درجه الی 50+ درجه سانتی گراد
مقاومت کششی بر اساس ASTM D412-15a 13 MPa
سختی بر اساس Shore a 80
درصد ازدیاد طول بر اساس استاندارد  ASTM D412-15 0.05%