پوشش ضداسید ER-2

ملات ضد اسيد ER-2ماده اي سه جزئي بر پايه رزين اپوكسي پروپوکسیلیتد بیسفنول مي باشد. مقاومت اسيدي فوق العاده زياد اين محصول امكان آن را فراهم مي آورد تا جهت پوشش و روكش كليه سطوحي كه در مجاورت اسيدهاي قوي مي باشند از آن استفاده گردد.

چسبندگي سطحي ، مقاومت حرارتي بعلاوه مقاومت مكانيكي زياد اين محصول موجب مي شود كه از آن به عنوان پوشش و يا ملات در بسياري از شرايط سخت استفاده نمود.

دسته:

با توجه به مقاومت بسيار زياد ملات ضد اسيد ER-2 در مقابل انواع اسيدهاي قوي، روغنها و حلالها مي توان از آن بعنوان پوشش در مخازن و حوضچه هاي ضد اسيد، وانهاي الكتروليز، سطوح شيميايي كه در مجاورت محيط هاي آزاد و نور خورشيد و عوامل جوي هستند و پوشش سطوح شيميايي د ر درجه حرارتهاي بالا استفاده نمود. بعلاوه از اين ماده بعنوان ملات ضد اسيد جهت نصب انواع كاشيها و آجرهاي ضد اسيد و بندكشي آنها در كليه سطوح شيميايي، اسيدي و قليائي استفاده مي گردد.

  • مقاوم در مقابل انواع اسيدهاي قوي مانند: سولفوريك، نيتريك، كلريدريك و غيره.
  • مقاوم در مقابل حلالهاي هيدروكربني، روغنهاي معدني، محيط هاي قليائي و نمكها.
  • مقاومت مكانيكي، حرارتي و سايشي بالا.

طبق نسبت اختلاط و بر مبناي مهارت اكيپ اجرايي مقدار مناسب از رزين, هاردنر و فيلر را انتخاب نماييد . سپس ابتدا رزين و فیلر را كاملا مخلوط نموده درمرحله آخر هاردنر را به آن اضا فه نماييدو پس از 3دقيقه هم زدن آن را در محل مورد نظر مصرف نماييد.

  • قبل از مصرف رزين را كاملا هم بزنيد .
  • سطح زير كار بايد كاملا تميز و عاري از گرد و غبار, چربي و رطوبت باشد.
  • نسبت اختلاط مواد دقيقا رعايت شود.