هوازای بتن AF-1

عملكرد اصلي مواد افزودني هوازا، ايجاد حجم معيني از حبابهاي ريز ميكروسكپي و توزيع آن در بتن و ملات به منظور افزايش مقاومت بتن در برابر سيكلهاي يخبندان و ذوب مي باشد.

وجود تعداد زيادي حبابهاي ميكروسكپي هوا كه بطور جداي از هم در داخل بتن قـرار مي گيرند باعث خنثي شدن فشارهاي ناشي از يخ زدن ذرات نفوذي آب و يا تورم ناشي از تبلور سولفاتها گرديده و دوام و پايداري بتن را بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد.

افزودني AE-1 مطابق با استاندارد ASTM C-260 تولید و اجرا مي باشد.

بتن ريزيهاي مربوط به بزرگراه ها، پياده روها، ساخت جدولهاي بتني ، نيروگاههاي برق، سدها و مخازن, اجراي بتن هاي مقاوم در مقابل نفوذ املاح و مواد شيميايي و بتن هاي در معرض سيكلهاي يخبندان و ذوب مانند سردخانه ها و نواحي سرد سير.

افزايش مقاومت در مقابل يخزدگي، افزايش كارپذيري،كاهش آب مصرفي بدون ايجاد تغيير دركارپذيري، كاهش احتمال جداشدگي بتن، كاهش نفوذ پذيري در مقابل آب و املاح شيميايي.

هوازاي بتنAE-1 را به ميزان .03% الی .15% 0وزن سيمان مستقيما” به آب مصرفي بتن اضافه نماييد. ميزان دقيق مصرف با انجام آزمايشهاي سعي و خطا در كارگاه تعيين مي شود كه تابع عوامل زير است:

  • نوع سيمان و ميزان نرمي آن
  • نسبتهاي آب به سيمان و ماسه به سيمان
  • مقدار سيمان در متر مكعب بتن
  • ميزان مصرف AE-1 با ميزان ريزي سنگدانه نسبت مستقيم دارد و جـدول زير مي تواند بعنوان راهنماي ميزان مصرف آن بكارگرفته شود.

 

بطور كلي مصرف افزودنيهاي هوازا بعلت كاهش وزن مخصوص بتن منجر به افت مقاومت آن مي شود كه اين نقيصه را ميتوان با مصرف سوپر روان كننده SP-1 يا MS-1 برطرف نمود.